Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Adero Trade s.r.o.,
IČ:04756771, se sídlem Praha 1, Rybná
716/24, 11000
1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě adero.cz, který je
provozován Adero Trade s.r.o., IČ:04756771, se sídlem Praha 1, Rybná
716/24, 11000, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253185Tyto VOP upravují vztahy
mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Adero Trade s.r.o., IČ:04756771, se sídlem Praha 1,
Rybná 716/24, 11000, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253185 (dále jen
„Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky
potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s
nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s
nimi seznámit.
2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) Adero Trade s.r.o., IČ:04756771, se sídlem Praha 1, Rybná 716/24,
11000, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253185.
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při
zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení
objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v
platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
Strana: 1/7
v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří
např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na
jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím
(stiskem tlačítka Objednat
) dává
najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů
pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na
přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv
v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně
zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena
s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje
poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní
Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím,
jejíž údaje jsou uvedeny
v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o
činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,
SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním
libovolné zprávy na email: unsubscribe@adero.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je
dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě
porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu,
poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady,
jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje,
které
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese
info@adero.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího. Strana: 2/7
4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká
odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající
neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení
nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na
základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém.
Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po
uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je
Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě
5. let ode dne jejího podpisu.
5. Cena a platba
Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou
takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady
na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na
dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně
dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době
objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží
zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto
jinak.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající
neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na
zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající
akceptuje následující platební podmínky:
Platba předem bankovním převodem
Platba v hotovosti při převzetí
Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž
Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se
Kupující ocitne v prodlení.
Strana: 3/7
6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také
přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.
Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7
dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín
dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného
zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž
náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření
kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při
jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Česká pošta
Česká pošta na dobírku
V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtován
Strana: 5/7
8. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při
uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo
již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k
použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do
zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních
právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof
9. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je
spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s
ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se
nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od
smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující
Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.
10. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou
potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s
vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo
VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964
Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to
s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I,
týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovením platným a vymahatelným,
které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež
má být nahrazeno.
Strana: 6/7
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv
případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy,
v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku
VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v
občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování
veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo
VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s
nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách
Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem
nabytí účinnosti VOP pozdějších

Načítání...